TERMA & SYARAT

TERMA & SYARAT

Selamat datang ke www.baizigui.com. Laman web ini dan semua halaman dalam laman web ini (secara kolektif, "Laman Web") disediakan oleh BaiZiGui Sdn. Bhd.. Penggunaan Laman Web ini tertakluk kepada terma dan syarat berikut. SILA BACA PERJANJIAN INI DENGAN BERHATI-HATI KERANA IANYA MENGURUSKAN PENGGUNAAN ANDA KE LAMAN WEB BaiZiGui.

PERJANJIAN

Ini adalah Perjanjian antara anda dan semua orang yang mewakili (untuk tujuan perjanjian ini, "orang" merangkumi orang semula jadi dan mana-mana jenis entiti yang terancang atau tidak terancang) dan BaiZiGui berkaitan dengan akses dan penggunaan laman web BaiZiGui dan semua kandungan, maklumat, produk dan perkhidmatan yang tersedia di atau melalui laman web.

PENGGUNAAN PERJANJIAN INI

Anda menunjukkan bahawa anda menerima dan bersetuju, menerima dan bersetuju bagi mana-mana orang yang anda wakili, untuk terikat dengan perjanjian ini sebagaimana yang tertera, dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai kuasa undang-undang untuk bersetuju dan menerima perjanjian ini bagi pihak diri sendiri dan mana-mana orang yang anda wakili setiap kali anda menggunakan laman web ini. Akses dan penggunaan laman web ini tidak diberikan jika anda tidak bersetuju dengan setiap peruntukan dalam perjanjian ini, atau anda tidak dibenarkan bersetuju untuk menerima Perjanjian ini bagi orang yang anda wakili. Laman web ini hanya untuk tujuan maklumat dan kemudahan dan tidak bertujuan menyampaikan nasihat dan cadangan mengenai mana-mana produk atau perkhidmatan.

KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN DIBENARKAN LAMAN WEB

Laman web, yang merangkumi semua kandungan, grafik kustom, pengepala halaman, ikon butang, dan skrip serta penyajian, susun atur, pengkategorian, peningkatan dan pemilihan kandungan dan maklumat lain dalam bentuk teks, video, grafik, dan audio, imej, aplikasi, reka bentuk perisian, ikon, data dan elemen lain yang tersedia di atau melalui Laman Web) adalah milik BaiZiGui dan pihak lain dan dilindungi oleh undang-undang Hak Kekayaan Intelek di Malaysia. Pemilikan atau hak lain dalam Laman Web atau kandungannya tidak dipindahkan kepada anda dengan penggunaan anda terhadap laman web. Laman Web ini disediakan kepada anda hanya untuk penggunaan peribadi yang sah. Laman Web hanya boleh digunakan dengan cara yang dijelaskan secara nyata dalam Perjanjian dan tertakluk kepada semua undang-undang yang berkenaan. Menggunakan Laman Web untuk tujuan lain atau dalam cara lain adalah dilarang sama sekali.

PENGGUNAAN MAKLUMAT

Tanpa kebenaran bertulis sebelumnya daripada BaiZiGui mengikut sebarang Perjanjian Lesen di antara anda dan BaiZiGui,

a. Anda tidak boleh menghasilkan semula, mengedar, mengubah suai, menyiarkan semula atau menggunakan sebarang kandungan di dalam Laman Web ini.

b. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini atau sebarang kandungan Laman Web ini untuk tujuan yang tidak sah.

c. Anda tidak boleh mengganggu, mengubah suai, merosakkan atau memodifikasi Laman Web atau apa-apa yang terkandung di dalam Laman Web ini atau memperoleh sebarang maklumat peribadi, termasuk kata laluan atau maklumat akaun pengguna lain Laman Web ini.

d. Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Pautan ini disediakan hanya untuk kemudahan anda. Anda bersetuju bahawa pihak ketiga bertanggungjawab terhadap operasi dan kandungan laman web mereka dan BaiZiGui tidak bertanggungjawab terhadap anda atau mana-mana orang lain untuk penggunaan laman web tersebut.

TANGGUNGJAWAB DAN KEPERLUAN PELANGGAN

a. Semua maklumat yang anda berikan melalui Laman Web, termasuk pendaftaran, maklumat (nama dan alamat e-mel), maklumat pembayaran (nombor kad kredit dan tarikh luput), dan maklumat berkaitan dengan transaksi mestilah benar, tepat, terkini dan lengkap. BaiZiGui akan bergantung pada maklumat yang anda berikan. Anda bertanggungjawab dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kerugian, kerosakan dan kos tambahan yang anda, BaiZiGui atau mana-mana orang lain mungkin alami sebagai akibat daripada penghantaran maklumat palsu, tidak tepat atau tidak lengkap.

b. Anda tidak boleh, dan tidak akan mencuba untuk mengubahsuai, menyalin semula, menterjemah, mengubah, menyesuaikan, mengalterasi, memodifikasi, meningkatkan, menambah atau memanipulasi sebahagian mana pun daripada Laman Web atau apa-apa laman web Internet atau perisian yang terdapat di dalamnya.

c. Anda bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat dan prosedur keselamatan apa pun yang dinyatakan di dalamnya.

d. Setelah anda log masuk ke Laman Web, anda tidak boleh meninggalkan terminal internet dari mana anda mengakses Laman Web pada bila-bila masa; atau membiarkan orang lain menggunakan terminal internet sehingga anda log keluar daripada Laman Web. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa anda telah log keluar daripada Laman Web pada akhir sesi apa pun.

HAKCIPTA

a. Teks, imej, dan bahan lain dalam atau ditunjukkan pada mana-mana penerbitan, perkhidmatan, produk, laporan, e-mel, atau laman web BaiZiGui adalah milik BaiZiGui, kecuali dinyatakan sebaliknya, dan merupakan harta intelektual yang bernilai.

b. Tiada bahan daripada mana-mana bahagian mana-mana penerbitan, produk, perkhidmatan, laporan, e-mel, atau laman web BaiZiGui boleh dimuat turun, dihantar, disiarkan, diberikan, dipindahkan, dikeluarkan atau digunakan dengan cara lain atau diedarkan dalam apa-apa bentuk kepada mana-mana orang atau entiti, tanpa kebenaran bertulis yang jelas daripada BaiZiGui.

c. Semua pengeluaran atau penggunaan bahan yang tidak dibenarkan daripada BaiZiGui dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, hak milik dan hak harta intelektual BaiZiGui yang sengaja, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak privasi.

d. BaiZiGui dengan jelas mengekalkan semua hak berkaitan dengan harta intelektualnya, termasuk, tanpa terhad, hak untuk menghalang pemindahan produk dan perkhidmatannya dan/atau untuk menjejaki penggunaannya, melalui teknologi penjejakan elektronik, dan semua cara lain yang sah, yang diketahui atau yang akan dihasilkan pada masa hadapan.

e. BaiZiGui berhak, tanpa notis lanjut, untuk mengambil tindakan undang-undang sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang untuk kesalahan yang dilakukan ke atas hak-haknya.

f. Pautan ke Laman Web tanpa kebenaran bertulis dari BaiZiGui adalah dilarang sama sekali. Sila buat permintaan rasmi kepada Jabatan Pemasaran BaiZiGui untuk memohon kebenaran untuk memautkan ke Laman Web. BaiZiGui boleh dengan budi bicaranya membatalkan dan mencabut balik apa-apa kebenaran yang diberikannya untuk memautkan ke Laman Web pada bila-bila masa tanpa notis dan tanggungjawab.

g. Pengenalan, pengambilan data, pembalakan atau penambangan data Laman Web atau mana-mana kandungannya dalam konfigurasi apa pun dan dengan apa cara pun tidak dibenarkan. Anda tidak boleh menggunakan sebarang teknologi penyemak imbasan atau paparan secara bersamaan dalam hubungannya dengan penggunaan Laman Web atau untuk menghantar pos yang boleh dilihat oleh pengguna lain Laman Web.

PELEPASAN TANGGUNGJAWAB DAN HAD TANGGUNGJAWAB

Walaupun BaiZiGui akan menggunakan usaha yang munasabah untuk menyediakan maklumat yang terkini dan tepat, BaiZiGui tidak membuat sebarang jaminan atau representasi mengenai ketepatan maklumat dan tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan atau kecuaian dalam maklumat yang disediakan di laman web ini. Akses dan penggunaan anda terhadap Laman Web adalah atas risiko anda sendiri.

Semua maklumat yang tersedia melalui Laman Web ini disediakan atas dasar "SEBAGAIMANA ADANYA". BaiZiGui tidak memberikan jaminan bahawa Laman Web ini akan memenuhi permintaan anda, tidak terputus, selamat atau bebas dari ralat, atau bahawa BaiZiGui atau pelayan yang menjadikannya tersedia tidak terdapat unsur yang merosakkan, virus atau fail pemusnah. Kandungan Laman Web ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Laman Web ini mungkin mengandungi fakta, pendapat, kenyataan, pandangan dan cadangan pihak ketiga, entiti atau organisasi. BaiZiGui tidak bercakap bagi pihak, menjamin atau mengesahkan ketepatan, kelajuan atau kebolehpercayaan sebarang nasihat, pendapat, kenyataan atau maklumat lain yang ditunjukkan, dimuat naik atau diedarkan melalui Laman Web ini. Anda harus mengakui dan bersetuju bahawa sebarang bergantung pada pendapat, nasihat, kenyataan atau maklumat tersebut adalah atas risiko sendiri.

BaiZiGui SECARA TIDAK JELAS MENYATAKAN DAN MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, SEPERTI YANG DIUMUMKAN ATAU TIDAK, BERKENAAN DENGAN SEBARANG MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN MELALUI ATAU BERKAITAN DENGAN LAMAN WEB INI, TERMASUK TANPA HAD, JAMINAN KEDAIAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN JAMINAN BERKAITAN DENGAN KETEPATAN, KELUASAN ATAU KANDUNGAN SEBARANG MAKLUMAT YANG TERSEDIA DI ATAU MELALUI LAMAN WEB INI. BaiZiGui TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, DAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN ATAU VIRUS YANG BOLEH MENJANGKITI PERALATAN KOMPUTER ANDA ATAU HARTA BENDA LAIN SEBAGAI AKIBAT DARIPADA AKSES ANDA KEPADA, MELAYARI DAN MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI, ATAU MUAT TURUN SEBARANG BAHAN, TEKS, DATA ATAU IMEJ DARI LAMAN WEB INI.